• Thực phẩm
  • Hồ sơ mẫu công bố Mì Quảng khô tại Quảng Nam

Hồ sơ mẫu công bố Mì Quảng khô tại Quảng Nam

Hồ sơ mẫu công bố Mì Quảng khô tại Quảng Nam

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 323 Lượt xem

Hồ sơ mẫu công bố Mì Quảng khô tại Quảng Nam

Căn cứ

- Luật An toàn thực phẩm  cố 55/2010/QH12 của Quốc Hội

- Nghị Định số 15/2018/NB-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật của Luật An toàn thực phẩm.

- Nghị Định số 43/2017 /ND-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

- Nghị Định số 111/2021/ND-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 43/2017 /ND-CP về nhãn hàng hóa

- QCVN 8-1: 2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn  độc tố ô nhiễm vi nấm  trong thực phẩm

- QCVN 8-2: 2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm 

- QD 46/2007/QD-BYT ngày 19/12/2007 của BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Hồ sơ mẫu công bố mì quảng khô Download tại đây

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515